(347) 474-8501      CLASSES : Tuesday and Thursdays 7:00pm-9:30pm

Our Team

#
#
EXPERIENCE

SHUAI JIAO

Shlfu Peter Chema

SHUAI JIAO

Shlfu Jeng Hsing Ping

Boxing

US Navy

Shifu / Jiaolian
Omar King

Instructor / Coach


ASSOCIATION(s)

  • Shuai Jiao Evolution
  • Chinese Swai Jiao Association
  • New York Shuai Jiao Association

STYLE(s)

  • Shuai Jiao
  • Boxing
RANKS
  • Black Belt / Instructor Certification - Shuai Jiao - Chinese Swai Jiao Association
 

New York Shuai Jiao Association